Dokumenty do pobrania

Wzory wniosków, zgłoszeń i protokołów

Wniosek o zawarcie umowy.

Podanie, wniosek, prośba. Ogólny wzór dokumentu.

Wniosek o wydanie informacji dotyczącej możliwości zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków.

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej.

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

Zgłoszenie rozpoczęcia robót przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.

Wniosek o wydanie warunków montażu dodatkowego wodomierza dla ustalenia ilości bezpowrotnie zużytej wody.

Wniosek o wydanie warunków montażu urządzenia do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków.

Zlecenie na dokonanie odbioru technicznego, końcowego sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

Wniosek o rozwiązanie umowy.

Protokół zdawczo-odbiorczy stanu liczników.

Regulaminy

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Niepołomicach nr XL/493/21 z dnia 23 listopada 2021 r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjęty uchwałą Gminy Gdów nr XLIV/332/2021 z dnia30 września 2021 r. obowiązujący od dnia 25 lipca 2019 r.

Regulamin przeprowadzania dialogu technicznego

Skip to content