Zgłaszanie awarii 24/7
Zgłaszanie awarii 24/7

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Niepołomice.

Podsumowanie projektu

8 grudnia 2022 roku podsumowaliśmy realizacje tego projektu. Inwestycja pozwoliła na podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez dostarczanie dobrej jakości wody oraz skutecznie oczyszczanie produkowanych ścieków.

Cel projektu

Zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu sieci wodociągowej oraz niezawodnego systemu kanalizacji sanitarnej, zapewniającego oczyszczanie ścieków zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 91/271/EWG i rozporządzeniem Ministra Środowiska.

Zakres projektu

Projekt „Rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Niepołomice” obejmuje 18 inwestycji w tym:

 • 3 inwestycje w systemie „wybuduj”, 1 podzieloną na dwa etapy z których pierwszy jest w systemie „wybuduj”, a drugi w systemie „zaprojektuj – wybuduj”,
 • 12 realizowanych w systemie „zaprojektuj – wybuduj”.
 • Ponadto w ramach projektu zostanie zakupiony specjalistyczny samochód z kamerą do monitoringu kanalizacji sanitarnej oraz agregat prądotwórczy.

Budżet projektu

 • Całkowity koszt projektu: 61,8 mln zł,
 • Procent dofinansowania: 85,00 %,
 • Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 29,8 zł.

Podstawowe efekty realizacji projektu

 • Budowa nowej oczyszczalni ścieków Podłęże-Zachód,
 • 16,7 km długości nowej kanalizacji sanitarnej,
 • 9,3 km długości nowej sieci wodociągowej,
 • 1228 nowych użytkowników sieci wodociągowej
 • 1691 RLM – nowi użytkownicy kanalizacji sanitarnej
 • wdrożoiny inteligentny system zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.

Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko oraz Beneficjent przywiązują szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektu w ramach Programu POIiŚ w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektu.

Definicje
Zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 za nieprawidłowość należy uważać każde naruszenie prawa unijnego lub krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrożenie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionych wydatków.

Zgodnie z brzmieniem art. 1 Konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. (Dz.U.UE.1995.316.49 z późn. zm.) o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich za nadużycie finansowe należy uważać jakiekolwiek umyślne działanie lub zaniechanie mające na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego UE lub budżetu krajowego, w szczególności naruszenie przepisów ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny lub ustawy z dnia 16 luty 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Jak należy dokonać zgłoszenia
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

W celu zgłoszenia podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego należy dokonać zgłoszenia przez specjalny e-mail: naduż[email protected] lub przy pomocy elektronicznego systemu zgłoszenia za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.

Co należy zgłaszać
Podejrzenie nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, które dotyczą przedstawicieli Instytucji Wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady rozpatrywania przez Instytucje Zarządzającą Programem Infrastruktura i Środowisko przekazanych zgłoszeń

Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.

W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Skip to content