Wodociągi: Plany rozwoju

Plan rozwoju na lata 2022-2025

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Infrastruktura Niepołomice sp. z o.o. został opracowany na lata 2022 – 2025.

Dokument został przyjęty uchwałą nr XLV/601/22 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 czerwca 2022 r.

Plan ma charakter otwarty i może być sukcesywnie uzupełniany oraz korygowany. Dotyczy to w szczególności zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskiwania środków na ich realizację.

Przy opracowywaniu Planu wzięto pod uwagę:

  • zakres planowanych inwestycji oraz wysokości nakładów inwestycyjnych
    w poszczególnych latach,
  • pozyskane dofinansowanie w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2022 – 2025 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
  • starania Spółki w zakresie pozyskania dodatkowych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych w szczególności z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
  • kierunki rozwoju gminy Niepołomice.

Plan rozwoju na lata 2021-2024

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych „Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o. na lata 2021 – 2024 uchwalony w dniu 21 stycznia 2021 r. uchwałą Rady Miejskiej nr XXVII/326/21

Plan rozwoju na lata 2018-2021

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych „Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o. na lata 2018-2021 uchwalony 8 marca 2018 r. uchwałą Rady Miejskiej nr XLI/566/18

Program zakłada budowę i rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowę i przebudowę zbiorników sieciowych i ujęcia wody, budowę oczyszczalni ścieków.

Plan rozwoju na lata 2017-2018

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych „Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o. na lata 2017-2018.

Skip to content