Infrastruktura: Przedmiot działalności

Przedmiot działalności spółki Infrastruktura Niepołomice zgodnie z PKD

 1. PKD 36.00.Z – pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 2. PKD 37.00.Z – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 3. PKD 35.21.Z – wytwarzanie paliw gazowych,
 4. PKD 35.30.Z – wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 5. PKD 38.11.Z – zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
 6. PKD 38.21.Z – obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
 7. PKD 41.20.Z – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 8. PKD 42.21.Z – roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 9. PKD 43.22.Z – wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 10. PKD 43.29.Z – wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 11. PKD 43.99.Z – pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 12. PKD 52.10.A – magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
 13. PKD 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 14. PKD 71.12.Z – działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 15. PKD 71.20.B – pozostałe badania i analizy techniczne,
 16. PKD 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 17. PKD 82.99.Z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 18. PKD 33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
 19. PKD 33.13.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
 20. PKD 33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
 21. PKD 35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej,
 22. PKD 35.12.Z – Przesyłanie energii elektrycznej,
 23. PKD 35.14.Z- Handel energią elektryczną,
 24. PKD 43.21.Z- Wykonywanie instalacji elektrycznych,
 25. PKD 45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem Motocykli,
 26. PKD 46.47.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
 27. PKD 68.10.Z. – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 28. PKD 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury,
 29. PKD 77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
 30. PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
 31. PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych,
 32. PKD 79.90.C. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 33. PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
 34. PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 35. PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
 36. PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
 37. PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
 38. PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,
 39. PKD 56.10.A. Restauracje i inne placówki gastronomiczne,
 40. PKD 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna,
 41. PKD 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi,
 42. PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niekwalifikowana,
 43. PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
 44. PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
 45. PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
 46. PKD 43.31.Z Tynkowanie,
 47. PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
 48. PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
 49. PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,
 50. PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
 51. PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
 52. PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych dotyczące wyłącznie kursów i zajęć rekreacyjnych,
 53. PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
 54. PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,
 55. PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 56. PKD 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 57. PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
 58. PKD 91.03.Z Dzielność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,
 59. PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów,
 60. PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
 61. PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
 62. PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach.
Skip to content