Zmiana taryf

Spotkanie w biurze

Uprzejmie informujemy, że wniosek Spółki złożony 26 lipca br. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie na terenie gmin: Niepołomice, Biskupice i w m. Zborczyce, Czyżów na terenie gminy Gdów, został zatwierdzony przez Regulatora.

Od kiedy zmiana taryf?

Decyzja  nr KR.RZT.70.310.2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r. zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Niepołomice, Biskupice i w m. Zborczyce, Czyżów na terenie gminy Gdów na następny okres. Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, tj. w dniu 01.09.2021 r.

Pierwsza zmiana od 3 lat

Zmiana TARYF, po 3 latach obowiązywania poprzednich, uwzględnia troskę o zrównoważenie ciężarów ekonomicznych utrzymania gospodarstw domowych a jednocześnie daje gwarancję utrzymania usług na najwyższym poziomie dla mieszkańców Gminy Niepołomice oraz terenów przyległych, objętych zmianą taryfy. Poniżej prezentujemy porównanie naszych nowych taryf do obowiązujących w sąsiednich Gminach. Pomimo podwyżki, poziom naszych taryf w dalszym ciągu jest na najniższym poziomie w regionie.

Porównanie kosztów za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków w gminach powiatu wielickiego.

Skip to content