Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Batorska, gmina Niepołomice.

Cel projektu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości Wola Batorska współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rezultat projektu

Celem operacji jest rozwój sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na obszarach wiejskich miejscowości Wola Batorska gminy Niepołomice. 

Zakres projektu obejmuje budowę 0,016 km sieci wodociągowej oraz 6,4 km kanalizacji sanitarnej. Umożliwi to przyłączenie 66 budynków do sieci kanalizacyjnej. 

Realizowana przez Spółkę operacja jest typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Opis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej.

Program jest elementem systemu polityki rozwoju kraju. Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Cele Programu realizowane są przez różnorodne działania skierowane do szerokiego grona beneficjentów. Instytucją Zarządzającą PROW 2014-2020 w Polsce jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, natomiast instytucjami wdrażającymi są:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (działania głównie skierowane do rolników, przedsiębiorców, mieszkańców wsi), Urzędy Marszałkowskie (działania głównie skierowane do samorządu), Agencja Rynku Rolnego (działania wspierające systemy jakości żywności).

W bieżącym okresie programowania bardzo ważnym ogniwem związanym z wdrażaniem PROW są lokalne grupy działania (tzw. LGD), które również mają zadanie przyjmowania wniosków na dofinansowanie różnorodnych przedsięwzięć zgodnych z lokalnymi strategiami rozwoju (tzw. LSR). Województwo Podlaskie, jako jedyne obok Województwa Kujawsko-Pomorskiego zdecydowało się na przekazanie części kompetencji wdrożeniowych w ramach instrumentu RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (ang. Community-led local development – CLLD) na rzecz lokalnych grup działania. Dzięki temu mieszkańcy obszarów wiejskich mogą poszukiwać w LGD wsparcia nie tylko na zadania z zakresu PROW, lecz również znajdą wsparcie ze strony Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Należy pamiętać, że PROW działa na rzecz wszystkich Polaków pomagając m. in. chronić naszą przyrodę oraz podnosić dostępność i jakość żywności. Na realizację PROW 2014-2020 przeznaczono 13,51 mld Euro, z czego 8,6 mld Euro będą to środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, natomiast różnica pochodzić będzie z wkładu krajowego. Należy przypuszczać, że perspektywa PROW po roku 2020 może nie być aż tak zasobna w środki finansowe, więc wszystkim nam powinno zależeć, aby wykorzystać ją w najlepszy możliwy sposób.

Do pobrania i ważne linki

Kalendarium projektu

31 sierpnia 2020
Podpisanie umowy
Spółka „Wodociągi Niepołomice” podpisała z Samorządem Województwa Małopolskiego Umowę o przyznanie pomocy dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Batorska, gmina Niepołomice”. Środki przyznane na realizację operacji wynoszą 1 971 132 zł. Celem operacji jest rozwój sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na obszarach wiejskich miejscowości Wola Batorska gminy Niepołomice. Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 

Skip to content