Infrastruktura: Kapitał spółki

Kapitał spółki Infrastruktura Niepołomice

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.769.300 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na 527.693 (pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt  trzy) równe i niepodzielne udziały po 100 zł (słownie: sto złotych) każdy udział.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje jedyny Wspólnik – Gmina Niepołomice, pokrywając je w całości.

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników do maksymalnej wysokości 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych).

Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić jednorazowo lub etapami.

Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym będą mogły być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi (aportami).

Skip to content