Zgłaszanie awarii 24/7
Zgłaszanie awarii 24/7

Infrastruktura: Kapitał spółki

Kapitał spółki Infrastruktura Niepołomice

Kapitał zakładowy Spółki wynosi  54 456 200,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 544 562 (pięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa) równe i niepodzielne udziały po 100 zł (słownie: sto złotych) każdy udział.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje jedyny Wspólnik – Gmina Niepołomice, pokrywając je w całości.

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników do maksymalnej wysokości 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych).

Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić jednorazowo lub etapami. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym będą mogły być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi (aportami).

Skip to content