Zgłaszanie awarii 24/7
Zgłaszanie awarii 24/7

Polityka prywatności i plików cookies

Polityka korzystania ze strony internetowej

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka korzystania ze strony internetowej („Polityka”) określa warunki, na jakich Infrastruktura Niepołomice sp. z o.o. („Administrator”) udostępnia nieodpłatnie możliwość korzystania ze strony internetowej: https://infrastruktura.eu/ („Strona”).
 2. Właścicielem i Administratorem Strony jest spółka Infrastruktura Niepołomice sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach przy ul. Droga Królewska 27.
 3. Polityka zostaje nieodpłatnie udostępniona na stronie internetowej https://infrastruktura.eu/ w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie Strony przez osobę fizyczną korzystającą ze Strony („Użytkownik”).
 4. Korzystanie ze Strony przez Użytkownika odbywa się na zasadach określonych w Polityce.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Polityki. Korzystanie ze Strony jest tożsame z akceptacją i przestrzeganiem Polityki.
 6. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Strony w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy spółki Infrastruktura Niepołomice sp. z o.o..

§ 2 Pliki cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Infrastruktura Niepołomice sp. z o.o. oraz wyznaczone przez nią podmioty.
 3. Domyślne oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zezwala na obsługę plików cookies na urządzeniu Użytkownika, na którym jest uruchomiona. W większości przypadków oprogramowanie w tym zakresie można skonfigurować samodzielnie, w tym między innymi wymusić automatyczne blokownie plików cookies. Kwestie związane z konfiguracją sposobu obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Należy mieć na uwadze, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookies mogą mieć wpływ na działanie niektórych funkcjonalności Strony.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić Stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają określić liczbę Użytkowników odwiedzających Stronę.
 5. Ponadto w ramach prowadzenia Strony przechowywane są zapytania HTTP kierowane do serwera Administratora. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:
  1. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
  2. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
  3. czas nadejścia zapytania,
  4. pierwszy wiersz żądania HTTP,
  5. kod odpowiedzi HTTP,
  6. liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  7. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,
  8. informacje o przeglądarce użytkownika,
  9. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
 6. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Administratora. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Stronę.
 7. Strona korzysta z Google Tag Manager. Narzędzie pozwala na zarządzanie tagami stron internetowych za pomocą interfejsu. Google Tool Manager implementuje wyłącznie tagi. Nie stosuje się żadnych plików cookies i nie przetwarza danych osobowych. Narzędzie Google Tool Manager aktywuje inne tagi, które z kolei mogą gromadzić dane osobowe. Natomiast Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych.
 8. Strona korzysta z czcionek Google Web Fonts w celu ulepszenia wizualnej prezentacji różnych informacji na naszej stronie. Po wywołaniu Strony, czcionki internetowe przenoszone są do pamięci podręcznej przeglądarki w celu wykorzystania ich do prezentacji informacji. Jeśli przeglądarka nie obsługuje Google Web Fonts lub uniemożliwia dostęp do nich, tekst jest wyświetlany standardową czcionką. Po wywołaniu strony, nie ustawia się żadnych plików cookies dla Użytkownika Strony. Dane, które są przekazywane w związku z przeglądaniem Strony przekazywane są do konkretnych zasobów domen takich jak fonts.googleapis.com lub fonts.gstatic.com. Te dane nie są one powiązane z danymi, które mogą być przetwarzane w związku z równoległym korzystaniem z autoryzowanych usług Google, takich jak Gmail. Przeglądarkę można ustawić w taki sposób, aby czcionki nie były pobierane się z serwerów Google. Informacje na temat warunków ochrony danych osobowych w Google Web Fonts dostępne są pod adresem: https://developers.google.com/fonts/faq#Privacy.
 9. Strona korzysta z Open Street Maps.

§ 3 Ochrona danych osobowych Użytkowników

Formularz kontaktowy i przesyłanie korespondencji – obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) („RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Infrastruktura Niepołomice sp. z o.o., z siedzibą w Niepołomicach przy ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice. Mogą kontaktować się Państwo z Administratorem pod adresem e-mail: [email protected] lub dzwoniąc pod numer telefonu: 12 28 11 661.
 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą kontaktować się Państwo z wyznaczonym inspektorem ochrony danych – Julią Szablowską, pisząc na adres: [email protected]
 3. Administrator przetwarza dane osobowe nadawców i adresatów korespondencji, zawarte w treści tej korespondencji, niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – wywiązywania się z terminowego odpowiadania na pisma; dbania o jakość współpracy z kontrahentami, klientami i innymi stronami zainteresowanymi; przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji, innych wniosków; ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszeń.
 4. Odbiorcami Państwa danych mogą być:
  1. podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  2. podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla Administratora, w tym dostawcy usług IT, hostingu, obsługa prawna, usługi IOD, usług konsultingowych, pocztowych i kurierskich, itp.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.
 6. Mają Państwo:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych na zasadach określonych w RODO;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych uniemożliwi odpowiedź na korespondencję.
 8. Dane co do zasady nie są przekazywane do krajów trzecich. Wyjątek stanowi korzystanie z narzędzi Google i Microsoft.
 9. Nie podejmuje się decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.
 10. Nie stosuje się profilowania.
Pliki cookies oraz podobna technologia – obowiązek informacyjny RODO
 1. Za pośrednictwem Strony zbierane są informacje zawarte w Plikach cookies oraz skryptach javascript inicjujących połączenia do podmiotów trzecich.:
  1. tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zarządzania Stroną;
  2. służące do analizowania ruchu na Stronie, optymalizacji wyglądu, zawartości oraz sposobu działania Strony.
 2. Co do zasady pliki cookies nie zawierają informacji pozwalających na samodzielną identyfikację Użytkownika. Jednakże w pewnych sytuacjach niektóre z informacji, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą zostać uznane za dane osobowe. Do takich informacji, które mogą mieć charakter danych osobowych, zastosowanie znajdują zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w niniejszym paragrafie.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkownika korzystającego ze Strony odczytywanych z Plików cookies jest Infrastruktura Niepołomice Sp. z o.o., z siedzibą w Niepołomicach przy ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice, adres e-mail: [email protected], nr tel.: 12 28 11 661.
 4. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą kontaktować się Państwo z wyznaczonym inspektorem ochrony danych – Julią Szablowską, pisząc na adres: [email protected].
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania ze Strony, prowadzenia analiz statystycznych dotyczących Użytkownika na potrzeby Administratora oraz optymalizacja i udoskonalanie Strony.
 6. Podstawą prawną dla zbierania danych Użytkownika odczytywanych z Plików cookies jest:
  1. dla określonych ust. 1 pkt 1 – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  2. dla określonych ust. 1 pkt 2 – zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego RODO).
 7. Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości Plików cookies, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.
 8. Dane osobowe Użytkownika będą̨ przechowywane przez okres nie dłuższy, niż to jest konieczne w związku z korzystaniem ze Strony, a po tym okresie mogą być przechowywane dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 9. Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo do usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (także wobec profilowania), jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W procesie umożliwiania Użytkownikowi korzystania ze Strony nie podejmowane są decyzje w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.
Odczyt wodomierza – obowiązek informacyjny RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w zakresie podawania odczytu wodomierza przez formularz na Stronie.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Infrastruktura Niepołomice sp. z o.o., z siedzibą w Niepołomicach przy ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice. Mogą kontaktować się Państwo z Administratorem pod adresem e-mail: [email protected] lub dzwoniąc pod numer telefonu: 12 28 11 661.
 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą kontaktować się Państwo z wyznaczonym inspektorem ochrony danych – Julią Szablowską, pisząc na adres: [email protected]
 3. W związku z art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO dane osobowe przetwarzane będą w celach zarejestrowania wielkości odczytu i rozliczenia zużycia wody, a także w celu kontaktu w razie konieczności weryfikacji odczytu, a w przypadku wyrażenia zgody – w celu przesłania faktury drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia zużycia wody, a następnie archiwizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentów księgowych.
 5. Odbiorcami Państwa danych mogą być:
  1. podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  2. podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla Administratora, w tym dostawcy usług IT, hostingu, obsługa prawna, usługi IOD, usług konsultingowych, pocztowych i kurierskich, itp.
 6. Mają Państwo:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych na zasadach określonych w RODO;
  5. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych uniemożliwi wykonanie usługi.
 8. Dane co do zasady nie są przekazywane do krajów trzecich. Wyjątek stanowi korzystanie z narzędzi Google i Microsoft.
 9. Nie podejmuje się decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.
 10. Nie stosuje się profilowania.
Kandydat do pracy – obowiązek informacyjny RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w zakresie udziału w procesie rekrutacyjnym przez formularz „Dołącz do zespołu!” na Stronie

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Infrastruktura Niepołomice sp. z o.o., z siedzibą w Niepołomicach przy ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice. Mogą kontaktować się Państwo z Administratorem pod adresem e-mail: [email protected] lub dzwoniąc pod numer telefonu: 12 28 11 661.
 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą kontaktować się Państwo z wyznaczonym inspektorem ochrony danych – Julią Szablowską, pisząc na adres: [email protected]
 3. W związku z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO dane osobowe przetwarzane będą w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 6. Odbiorcami Państwa danych mogą być:
  1. podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  2. podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla Administratora, w tym dostawcy usług IT, hostingu, obsługa prawna, usługi IOD, usług konsultingowych, pocztowych i kurierskich, itp.
 7. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
 8. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.
 9. Mają Państwo:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych na zasadach określonych w RODO;
  5. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym.
 11. Dane co do zasady nie są przekazywane do krajów trzecich. Wyjątek stanowi korzystanie z narzędzi Google i Microsoft.
 12. Nie podejmuje się decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.
 13. Nie stosuje się profilowania.
Wysyłanie powiadomień SMS – obowiązek informacyjny RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w zakresie wysyłki powiadomień SMS z przypomnieniem o płatnościach.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Infrastruktura Niepołomice sp. z o.o., z siedzibą w Niepołomicach przy ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice. Mogą kontaktować się Państwo z Administratorem pod adresem e-mail: [email protected] lub dzwoniąc pod numer telefonu: 12 28 11 661.
 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą kontaktować się Państwo z wyznaczonym inspektorem ochrony danych – Julią Szablowską, pisząc na adres: [email protected]
 3. Administrator przetwarza dane osobowe związane z wysyłką powiadomień SMS o płatnościach na podany przez Państwa nr telefonu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) polegający na przypomnieniu o zbliżających lub przeterminowanych płatnościach, wnikających z zawartej umowy.
 4. Odbiorcami Państwa danych mogą być:
  • podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla Administratora, w tym dostawcy usług IT, hostingu, obsługa prawna, usługi IOD, usług konsultingowych, pocztowych i kurierskich, itp.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania, a następnie (wymaganej przepisami prawa) archiwizacji zawartej z Państwem umowy.
 6. Mają Państwo:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych na zasadach określonych w RODO;
  5. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych uniemożliwi świadczenie usług.
 8. Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.
 9. Nie podejmuje się decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.
 10. Nie stosuje się profilowania.

§ 4 Ograniczenia odpowiedzialności

 1. O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, niezależnie od innych postanowień niniejszej Polityki, w żadnym wypadku Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym utracone korzyści, szkody pośrednie lub wtórne wynikające z korzystania ze Strony przez Użytkownika, chyba że mające zastosowanie prawo stanowi inaczej. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialność za:
  1. inwestycje finansowe lub jakiekolwiek inne, prawne lub faktyczne operacje, działania lub zaniechania podjęte na podstawie Strony przez Użytkownika;
  2. nieprawidłowe funkcjonowanie Strony;
  3. problemy z tymczasową dysfunkcją Strony;
  4. działania lub zaniechania osób trzecich, za które Administrator nie odpowiada;
  5. zdarzenia siły wyższej;
  6. zdarzenia zawinione przez Użytkownika,
  7. za wszelkie regulacje prawne, które ulegną zmianie podczas korzystania ze Strony przez Użytkownika, a mające wpływ na korzystanie ze Strony. W przypadku zmian regulacji prawnych Administrator zobowiązany jest do skorygowania reguł korzystania ze Strony,
 2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu naruszenia postanowień Polityki oraz skutków takiego naruszenia.
 3. Strona zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

§ 5 Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści zamieszczone na Stronie korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Infrastruktura Niepołomice sp. z o.o., z siedzibą w Niepołomicach, ul. Droga Królewska 27, adres e-mail: [email protected]
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na Stronie jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Administratora.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Polityką zastosowanie znajdują̨ przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Polityka obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie.
 3. Administrator ma prawo modyfikować Stronę, zawiesić jej działanie albo zaprzestać prowadzenia Strony.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w każdym czasie. Zmiana treści Polityki staje się skuteczna z momentem zamieszczenia Polityki w zmienionej wersji na Stronie.
 5. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej Polityki będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.
Skip to content