Zgłaszanie awarii 24/7
Zgłaszanie awarii 24/7

Kontynuujemy wymianę wodomierzy

W 2023 roku rozpoczęliśmy wymianę wodomierzy tradycyjnych na wodomierze radiowe czyli umożliwiające ich zdalny odczyt. I już w ciągu pierwszego roku wymieniliśmy ich ponad 1500 sztuk!

Korzyści dla Ciebie

Wymiana wodomierzy na modele z funkcją zdalnego odczytu przyniesie klientom wiele korzyści.

Przy wykorzystaniu tej technologii, konieczność kontaktu z pracownikiem naszej spółki staje się zbędna. Nie trzeba pamiętać o regularnym odczycie, ponieważ obecność modułu radiowego umożliwi zdalny odczyt danych o zużyciu wody.

Nowe urządzenia mogą pomóc w wykrywaniu niekontrolowanych wycieków, co zapobiega niespodziewanym wzrostom rachunków, jak i potencjalnym szkodom wyrządzonym przez lejącą się wodę.

Czym jest wodomierz radiowy?

Wodomierz radiowy to rodzaj urządzenia pomiarowego wyposażonego w moduł radiowy, który umożliwia zdalne odczytywanie zużycia wody.

Zdalny odczyt
Dzięki technologii radiowej dane o zużyciu wody mogą być odczytywane zdalnie, co eliminuje potrzebę fizycznej obecności osoby dokonującej odczyt.

Szybkość i efektywność
Odczyty zużycia wody są przekazywane w czasie rzeczywistym, co pozwala dostawcom wody na szybką reakcję na wszelkie problemy związane z zużyciem.

Eliminacja błędów
Automatyczny proces odczytu eliminuje ryzyko błędów ludzkich związanych z tradycyjnym odczytem liczników.

Usprawnienie obsługi klienta
Dzięki zdalnemu odczytowi i możliwości szybkiej identyfikacji problemów z dostawą wody, Spółka ma możliwość szybkiego reagowania na oczekiwania klientów.

Automatyczne ostrzeganie
Wodomierze radiowe automatycznie informują o nieprawidłowościach związanych z wyciekami, brakiem przyrostu wskazań wodomierza, próbami ingerencji magnesami oraz przepływem wstecznym.

To ostatnie jest szczególnie istotnem ponieważ instalacja wodociągowa w budynkach powinna mieć zabezpieczenia przed przepływami wstecznymi, czyli tak zwany zawór zwrotny antyskażeniowy. Brak takiego zaworu powoduje cofanie wody w instalacji, co grozi jej zanieczyszczeniem i wpływa na pomiar ilości zużytej wody. Zawór zwrotny antyskażeniowy powinien być zamontowany za każdym zestawem wodomierza głównego od strony instalacji wewnętrznej.

Powyższy obowiązek na właściciela nieruchomości nakłada Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dział IV Wyposażenie techniczne budynków Rozdział 1 Instalacje wodociągowe zimnej 
i ciepłej wody) oraz Norma 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.

W 2024 roku planujemy zamontować u odbiorców kolejne 3000 sztuk wodomierzy. Wymiana wodomierzy u odbiorców wody przeprowadzana jest na nasz koszt. Wymieniane wodomierze są własnością spółki Infrastruktura Niepołomice i stanowią jeden z elementów systemu rozliczania zużytej wody.

Wymiana wodomierzy na zdalne będzie realizowana przede wszystkim przez firmy zewnętrzne działające na nasze zlecenie. Pracownicy dokonujący wymiany będą mieć legitymacje służbowe oraz stosowne upoważnienia podpisane przez Zarząd Spółki. Rozpoczęcie prac planowane jest na 25 marca 2024 r. W przypadku nie zastania odbiorców w domu zostawiane będą pisemne

Więcej informacji

informacje o planowanym terminie prac. W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (12) 28 12 423 lub mailowy z naszym Biurem Obsługi Klienta pod adresem [email protected] w poniższych poniedziałki w godz. 7.15-16.45 oraz od wtorku do piątku w godz. 7.15-14.30.

Skip to content